Sağlık Sigortası

Bize Ulaşın

Sağlık Sigortası

sigortalanan kişinin hastalıklar ve kazalar sonucu oluşacak sağlık giderlerinin karşılanması için hazırlanmış kişiye özel planlardır.
Belirlenen limitler, özel ve genel şartlar dahilinde, daha önceden sigorta poliçesinde belirtilen olası risklere karşı sigortalıyı korur. Bir özel sağlık sigortası poliçesinde en önemli unsurlardan biri genel ve özel şartlardır. Özellikle incelenmeli ve kişiye en uygun poliçenin seçilmesi gereklidir. Genel şartlar bölümü tüm sigorta şirketleri içinde fazla farklılık göstermemesine rağmen özel şartlar bölümünde sunulan sigorta hizmetleri her sigorta şirketinde farklılık gösterir.
Özel Sağlık Sigortaları, sigortalılarına diledikleri doktor veya sağlık kurumunda tedavi olma özgürlüğü tanır. Sigorta şirketi, sigorta poliçesinin kapsamına göre sigortalının geçirdiği herhangi bir hastalık ya da bir kaza sonucunda ortaya çıkan ayakta tedavi veya yatarak tedavilerine ait masrafları karşılamayı taahhüt eder. Üstelik bunu özel şartlarda belirtti ise yurtiçi ve yurtdışı dünyanın neresinde olursa olsun karşılar. Özel sağlık sigortaları yüksek meblağlı giderleri karşılayarak sigortalının en zor anında en büyük yardımcısı olur.
Sağlığınız için büyük risk ve maliyet oluşturan durumları, güvence altına alacağınız bir sağlık sigortasına sahip olmak istemez miydiniz? Sağlık sigortası, yatarak tedavi ile yatarak ve ayakta tedavi teminatlarından oluşmaktadır.
• Yatarak tedavi: Ameliyat, yoğun bakım ve doğum gibi hastanede yapılan tüm sağlık harcamalarını teminat limitleri dahilinde karşılar. Ayrıca yatarak tedavi teminatı kemoterapi, anjiografi, diyaliz gibi diğer tedavi yöntemlerini de kapsar.
• Yatarak ve ayakta tedavi: Yatarak tedavi ile doktor, ilaç ve tahlil, modern tanı gibi ayakta tedavi için yapılan tüm sağlık harcamalarını poliçe limitleri dahilinde karşılar.
Cerrahi bir müdahale olsun veya olmasın yatarak tedavilerde hastane, yatış, oda-refakatçi, operatör doktor ücreti, asistan doktor ücreti, anestezist, ameliyathane masrafları, sarf edilen tıbbi malzeme giderleri ve kullanılan ilaç giderleri poliçe limitleri dahilinde karşılanır.
• Ameliyat: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında ameliyat olması gerektiğinde ameliyathane masrafları, anestezi sırasında kullanılan malzemeler ve doktor ücreti bu teminat ile güvence altına alınır.
• Oda ve yemek: Sigortalının hastanede yattığı her gün için oda ve yemek giderlerini karşılar.
• Refakatçi: Refakatçi kalmasının tıbbi zorunluluk gösterdiği durumlarda ilgili giderleri karşılar.
• İlaç (yatarak): Sigortalının sağlık kuruluşlarında yatarak tedavisi sırasında kullanılan ilaçların giderlerini karşılar.
• Tanı (yatarak): Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü tanı birimleri giderlerini karşılar.
• Yoğun bakım: Yoğun bakım ünitesinde alınan tedavi için ödenecek giderleri karşılar.
• Hastane tedavi giderleri: Ameliyatsız yatışlarda veya sigortalının hastanede yatmasını gerektirmeden yapılan cerrahi ve ortopedik müdahalelere ait konsültasyon ile doktor ücreti, kan ve kan plazması dahil gerekli malzeme, oksijen, anestezi, alçı ve dikiş uygulaması, kullanılması hekimce gerekli görülen ortopedik destekleyici ve korse, bandaj, sargı, pansuman, enjeksiyon ve benzeri giderleri karşılar.
• Kara ambulansı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için kara ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.
• Hava ambulansı: Sigortalının acil durumlarda sağlık kuruluşuna ulaşabilmesi için doktor onayı ile gerekli görüldüğü durumlarda hava ambulansı kullanılması halinde gerçekleşecek giderleri karşılar.
• Doğum: Doğum teminatı, poliçenin yürürlüğe girdiği ilk tarihten itibaren belirli bir süre sonra (5 ay ile 1 yıl arasında) gerçekleşen doğumlar için geçerlidir. Bu süre, sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir.
Sigortalının doğum sonrasında, sağlık kuruluşundaki yatarak tedavisi süresince bebek ile ilgili ilk doktor muayenesi, aşı ve ilaç giderleri, teminat tablosunda belirtilen doğum giderlerini karşılar.
• Küçük müdahale: Sigortalıya yapılan küçük müdahalelerin giderlerini karşılar.(39C üstü ateş,zehirlenme,travmatik kırık çıkık,ben alımı,tırnak çekimi,elektrik çarpması vb acil tanımına giren tüm durumlar)
• Doktor takibi: Sigortalının yatarak tedavisi sırasında doktor tarafından yapılan takibe ait giderleri karşılar.
• Doktor muayene: Sağlık Bakanlığı tarafından çalışma ruhsatı verilmiş hastane, klinik veya özel muayenehanelerde doktor tarafından yapılan muayeneye ait giderleri karşılar.
• İlaç: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü ve tazminat talep formunda belirttiği durumlarda doktor reçetesinde belirtilen ilaç giderleri karşılar. Reçetesiz ve küpürsüz alınan ilaç giderlerini karşılanmaz.
• Tanı birimleri: Doktorun hastalığı teşhis edebilmesi için gerekli gördüğü her türlü laboratuvar, radyoloji, kardiyoloji ve nükleer tıp gibi tanı birimlerine ait giderleri karşılar.
• Tahlil-röntgen: Doktorun teşhis ve tedavi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda tahlil, röntgen giderleri ile bu teşhis yöntemlerinin uygulanmasının gerektirdiği ilaç, anestezi, doktor ücreti giderlerini karşılar.
• MR-Sintigrafi-Tomografi: Doktorun hastalığın teşhisi ve tedavisi için tıbben gerekli gördüğü durumlarda yapılan MR-Sintigrafi-Tomografi giderlerini karşılar.
• Fizik tedavi: Hastalığın tedavisi için doktorun gerekli gördüğü fizik tedavilere ait giderleri karşılar.
• Görüntüleme hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve tetkiki için istediği röntgene ilişkin giderleri, tomografi, MR, anjiografi, endoskopi, kolonoskopi, gastroskopi, sintigrafi, odyografi gibi benzeri ileri tetkik giderleri ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
• Laboratuar hizmetleri: Doktorun hastalığın teşhisi ve gerekli gördüğü takdirde ileri tetkiki için istemde bulunduğu tahliller ile kimyasal madde ve ilaçlara ait giderleri karşılar.
• Rutin kontrol ve diagnostik: 40 yaş üstü kadınlara mamaografi, 40 yaş üstü erkekler için PSA, Bazı poliçelerde Check – up gidelerini karşılar.
• Kazaen diş tedavisi: Trafik kazası sonucunda meydana gelen diş rahatsızlıkları için yapılan tedavi giderleri karşılar.
• Suni uzuv: Tedavinin suni uzuv gerektirmesi halinde bununla ilgili giderleri karşılar.
• Kemoterapi: Gerekli olan kemoterapi tedavisine ait giderleri karşılar.
• Anjiografi: Tedavi sırasında yapılan anjiografiye ait giderleri karşılar.
• Radyoterapi: Radyoterapi tedavisine ait giderleri karşılar.
• Diyaliz: Diyaliz tedavisine ait giderleri karşılar.
• Rehabilitasyon: Rehabilitasyon tedavisine ait giderleri karşılar.
• Tıbbi danışmanlık: Tıbbi danışmanlık giderlerini karşılar.
• Yurt dışı: Gerekli olduğu takdirde yurt dışında alınması gereken tedaviler için yapılan giderleri karşılar.
• Evde bakım: Tedavinin evde yapılması gerektiği hallerde oluşan giderleri karşılar.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTASI
Hastanelerde FARK ücreti ödeme !
Tamamlayıcı sağlık sigortası nedir?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, başka bir ifadeyle kişinin kendisi tarafından ilave ücret ödemesi yapılan ya da bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türüdür. Tamamlayıcı Sağlık Sigortası’na (TSS) ilk olarak 5510 sayılı Kanunu’nun 98’inci maddesinde yer verilmiştir.
İlgili maddede “Yıllık veya daha uzun süreli tamamlayıcı veya destekleyici özel sağlık sigortalarına ilişkin usul ve esaslar Kurumun uygun görüşü alınarak Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenir” ve “Bu kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları, özel sigorta şirketleri tarafından teminat veya ödeme konusu yapılamaz” şeklinde düzenleme yapılmıştır.
Daha sonra, SGK’nın 2012/25 sayılı Genelgesi ile “Tamamlayıcı veya Destekleyici Sağlık Sigortası” ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.
Ayrıca, 23 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Özel Sağlık Sigortaları Yönetmeliği’nin 18’inci maddesinde de konuyla ilgili düzenlemeye gidilmiştir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile ne amaçlanmaktadır?
TSS ‘nin amacı sosyal güvenceye sahip genel sağlık sigortalılarının SGK ile anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarında SGK’nın karşıladığı sağlık hizmeti tutarı sonrasında kalan kısmının TSS sayesinde sigorta şirketleri tarafından ödenip, aradaki ücretin genel sağlık sigortalısına yansıtılmaması amaçlanmaktadır. Örneğin; özel sağlık kuruluşunun 1000 TL talep ettiği bir tıbbi müdahalenin 500 TL’sini SGK’nın Sağlık Uygulama Tebliği kapsamında karşıladığı durumda, özel sağlık kuruluşu 500 TL’lik Sağlık Uygulama Tebliği fiyatını SGK’ya, 500 TL’lik fark ücreti de sigorta şirketine fatura edecektir. Böylelikle sigortalıya herhangi bir ek fatura çıkmayacaktır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası hangi ödemeleri kapsamaktadır?
TSS kapsamında aşağıda belirtilen ödemeler sigorta poliçesine konu edilebilmektedir.
• SGK tarafından finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetlerine ait bedeller,
• İlave (fark) ücret tutarları,
• Otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar,
• Sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre,
• Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarlar Bu çerçevede; şu andaki uygulamada TSS kapsamında genel olarak aşağıdaki tabloda belirtilen giderler karşılanmaktadır.
Genel sağlık sigortalısı olan kişilerin tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırması zorunlu mu?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası tamamen özel sigorta şirketleri tarafından sunulmakta olan bir özel sağlık sigortası türüdür.
Dolayısıyla isteğe bağlı olarak yaptırılmaktadır. Herhangi bir zorunluluk şu aşamada söz konusu değildir.
Tamamlayıcı sağlık sigortasında hasta katılım payları karşılanıyor mu?
5510 sayılı Kanun gereğince sağlık hizmetlerinden yararlananların ödemekle yükümlü oldukları katılım payları (muayene, ilaç, protez vb katılım payları) özel sigorta şirketleri tarafından tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında teminat konusu yapılamadığından, hasta katılım paylarının genel sağlık sigortalısı hastalar tarafından ödenmeye devam edilmektedir.
Tamamlayıcı sağlık sigortası SGK ile anlaşması olmayan hastanelerde geçerli mi?
Tamamlayıcı Sağlık Sigortasının kullanılabilmesi için;
• Faydalanılacak olan özel hastanenin ve doktorun SGK ile sözleşmeli olması,
• Söz konusu özel hastanenin özel sigorta şirketi ile tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında sözleşmesinin bulunması, gerekmektedir.
SGK’lı hasta kabul etmeyen sağlık kuruluşları ve özel muayenehanesinde hizmet veren doktorlar tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı dışındadır.
Tamamlayıcı sağlık sigortası ile reçeteli ilaç alınabilir mi?
TSS; özel hastanelerde, muayene, tahlil, tetkik, yatış ve ameliyatlar gibi hastane hizmetlerinden çıkacak fark ödemeleri karşılamaktadır. İlaç harcamaları ise TSS kapsamı dışındadır.
Tamamlayıcı sağlık sigortasında vergi ve sigorta primi istisnasından yararlanılabilir mi?
TSS, özel sağlık sigortasının bir türü olduğundan, gelir vergisi ve SGK mevzuatındaki istisna hükümlerinden yararlanılabilmektedir.

SİZİ DE BEKLERİZ.

Hergün büyüyen müşteri sayımız ve %100 müşteri memnuniyeti ile sizide müşterimiz olmaya bekleriz.

29
Çalışanlar
58
Şehir
97
% Memnuniyet
213629
Müşterimiz

Detaylı bilgi için müşteri hizmetleriz ile irtibata geçebilirsiniz.

Müşterimiz neler söylüyor?

Bizimle iletişime geçin!Müşteri formunu eksiksiz doldurunuz.

En kısa sürede müşteri hizmetlerimiz sizinle irtibata geçecektir.

Gönder

Anlaşmalı Sigorta Şirketleri

HEPSİ 1 SİGORTA birçok sigorta şirketini eş zamanlı olarak sorgular ve ihtiyacınıza uygun en iyi teklifleri getirir.

  •